Logo

Program 2016:

Tirsdag 8. mars

17:00 Åpning – konstituering
17:30 Trontalen
v/statsministeren
17:45 Informasjonsmøte for
partiledere/
parlamentariske ledere
18:00 Partigruppemøter -
konstituering -
forberedelser til
trontaledebatten 
19:30 Middag
20:30 Partigruppemøtene
fortsetter
21:00 Arbeidsordningskomiteen  møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Onsdag 9. mars

09:00 Partigruppemøter
09:30 Trontaledebatt
11:30 Informasjonsmøte for
Komitéledere
11:45 Møter i fagkomiteene –
konstituering og
komitéarbeid
13:00 Lunsj
14:00 Partigruppemøter – ta
stilling til
stortingsproposisjonene
16:00 Spørretime
17:00 Komitéarbeid
18:00 Middag
19:00 Partigruppearbeid
20:00 Partilederdebatt på TV
21:00 Komitéarbeid
21:45 Arbeidsordningskomitéen møter
22:30 Skolen stenges for dagen

Torsdag 10. mars

09:00 Partigruppemøter
10:00 Plenumsdebatt /
voteringer
12:00 Lunsj
12:45 Plenumsdebatt /
voteringer
13:30 miniStortinget oppløses

 

Om rollespillet

 

Rollen din

Du skal nå være ministortingsrepresentant i tre dager - en rolle det stilles visse krav og forventninger til. For det første kreves det at du oppfører deg som en ekte stortingsrepresentant - at du følger kleskoden, at du er aktiv deltaker i det politiske arbeidet og i de politiske debattene, at du er lojal i forhold til ditt parti, og at du gjør ditt beste som representant for det partiet du er valgt inn for. Husk at det er ditt partis meninger du skal stå for og forsvare i debattene, ikke dine egne. Jo mer du går inn i rollen, dess mer gøy vil du få det!

Det er regjeringen som står for utarbeidelsen av sakene (stortingsproposisjonene) som komiteene skal arbeide med. Men også du kan fremme forslag for miniStortinget. Dette er såkalte representantforslag, som er private forslag som du som ministortingsrepresentant kan sende inn elektronisk eller på papir til prosjektansvarlig inntil fem dager før miniStortinget åpner. På Stortingets nettsider (www.stortinget.no) finner du eksempler på hvordan et representantforslag kan se ut.

Det er viktig at du på forhånd - før miniStortinget åpnes - setter deg inn i de sakene som skal behandles i din komité. Disse sakene (stortingsproposisjonene og representantforslagene) legges ut på dette nettstedet så fort de er ferdige og i god tid før arrangementet starter. Du bør også ha litt peiling på hva "ditt" parti mener om de ulike sakene som kommer opp i din komité - du er jo plassert i den komiteen du er i fordi du er ditt partis ekspert på disse sakene!

Selv om rollen din innebærer at du representerer et parti som finnes i virkeligheten, er det ikke slik at absolutt alt dere går inn for i partigruppene må stemme overens med det som det "ekte" partiet mener. Dette er et rollespill, og det bør gi rom for både overraskende forslag og for politisk nytenkning innad i partiene. Det er likevel viktig at du og din partigruppe opptrer seriøst i forhold til behandlingen av sakene og i forhold til de andre partigruppene og regjeringen. Det er for eksempel høyst illojalt å skifte parti under miniStortinget fordi man er misfornøyd med et eller annet.

Det politiske arbeidet

Etter at miniStortinget er åpnet og konstituert - og trontalen framført av statsministeren, skal du gå til ditt første møte i partigruppa. Her møter du alle representantene som tilhører ditt parti. På det første partigruppemøtet skal regjeringens trontale diskuteres. For opposisjonspartiene gjelder det å finne "svake" punkter i regjeringen sin politikk, for regjeringspartiene gjelder det å forsvare og utdype saker som er nevnt i trontalen. Alle partiene får - avhengig av partigruppenes størrelse - en samlet taletid i trontaledebatten torsdag morgen. Det er vanlig at partigruppene fordeler taletid på flere representanter, som da tar for seg ulike sider ved trontalen. Hver partigruppe leverer onsdag kveld en oversikt over hvem det er fra deres parti som skal holde innlegg i trontaledebatten torsdag morgen.

Etter trontaledebatten på torsdag, skal du møte dine komitékolleger i "din" stortingskomité. Her er de fleste partiene representerte, noen med flere representanter, andre med bare én. Komitélederne er plukket ut på forhånd, og disse må huske på å møte på informasjonsmøtet torsdag 11:30. Komitélederens oppgave er å lede komitéarbeidet, fungere som ordstyrer og føre komiteens innstilling i pennen.

I komiteene skal dere ta stilling til de sakene dere har fått oversendt fra regjeringen (stortingsproposisjonene) og de representantforslagene som foreligger. Du skal følge ditt partis syn og prøve å skaffe flertall i komiteen for dette. (Legg merke til at flertall her betyr halvparten av ministortingsrepresentantene, ikke av komitémedlemmene). Det betyr at du må samarbeide med representanter fra andre partier enn ditt eget. Komiteen behandler så sakene (som nå har fått betegnelsen komitéinnstillinger) og sender dem til miniStortinget for plenumsbehandling og votering, som skjer fredag morgen. I alle innstillingene må det fremkomme hvilke partier som utgjør flertallet og mindretallet. De partiene i komiteen som utgjør flertallet peker ut en representant til å holde innlegg under behandlingen av komitéinnstillingene fredag. Mindretallet (dersom innstillingen ikke er enstemmig) gjørd et samme. Disse representantene skal da gå på talerstolen fredag og forklare/utdype sin innstilling.

Dersom et eller flere partier mener at regjeringen ikke har "miniStortingets tillit", så må mistillitsforslaget fremmes under behandlingen innstillingene på fredagen. Ta kontakt med prosjektansvarlige lærere dersom dere vil fremme mistillitsforslag og/eller kabinettspørsmål, slik at dette kan skje på en ryddig måte.

Spørretimen

Torsdag ettermiddag er det spørretime. Spørsmål til denne må vi ha innen dagen før miniStortinget åpner, sånn at den aktuelle statsråden får tid til å forberede et svar. Dersom du leverer et spørsmål, fremfører du selv spørsmålet fra miniStortingets talerstol i spørretimen. Når du har fått svar fra en statsråd, kan du stille oppfølgingsspørsmål eller komme med en sluttbemerkning. Bruk denne anledningen til å bli en aktiv deltaker i miniStortinget! Eksempel på slike spørsmål finner du på www.stortinget.no. Og husk at du også representerer et fylke. Kanskje ei lokalavis i "ditt" fylke kan gi inspirasjon til et spørsmål?

Til slutt

Du vil trolig få anledning til å hilse på en eller flere stortingsrepresentanter i løpet av rollespillet. Disse vil også kunne bistå med gode råd. I tillegg vil faglærere fra både deltaker- og arrangørskolene kunne gi faglige råd underveis. Ellers er både stortingsrepresentanter, partiene og deres ungdomsavdelinger på fylkesplan/lokalplan helt sikkert interesserte i å svare på spørsmål fra engasjerte ministortingsrepresentanter!

Har du andre spørsmål om miniStortinget kan du kontakte Ingrid Næser på inna1@vaf.no eller på 38 00 08 00

 

 

Unesco